Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Jak finansowane są domy dziecka?

Jak finansowane są domy dziecka?

Jak finansowane są domy dziecka?

Jedynie ok. 3% dzieci umieszczanych w domu dziecka to tzw. “sieroty naturalne”, a większość z nich pochodzi z rodzin, które stale bądź okresowo nie są w stanie zapewnić im odpowiednich warunków, bądź zaniedbują je. Rolą placówki jest zapewnienie im całodobowej opieki oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeby rozwojowe, zdrowotne, emocjonalne czy społeczne. Jak finansowane są domy dziecka?

Powiat i Gmina

Finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Wynika z niej, że odpowiadają za nie powiaty oraz gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Współfinansowanie kosztów na opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w domu dziecka polega na tym, że gmina ponosi:

  • 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
  • 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
  • 50% kosztów w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Pozostałe koszty pozostają po stronie powiatów. Średnie miesięczne wydatki ustala starosta bądź marszałek województwa. Ich wysokość wylicza się z rocznych wydatków na utrzymanie dzieci, bez wydatków inwestycyjnych, z poprzedniego roku kalendarzowego. Powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętych w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Kwota ta kolejno podzielona zostaje o rzeczywistą ilość dzieci umieszczonych w placówce.

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Aby zapewnić małoletnim, pozbawionym prawidłowej opieki przez rodziny biologiczne, namiastkę rodzinnego domu, oraz mając na uwadze wysoki koszt utrzymania domów dziecka, polski rząd dąży do likwidacji instytucjonalnej pieczy zastępczej. Doprowadzić ma to do tego, aby dzieci umieszczane były w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W związku z tym do 1 stycznia 2021 r. nie można umieszczać w nich więcej niż 30 dzieci, a po tym okresie więcej niż 14 dzieci. Ponieważ dotychczas przekształcenia te są zbyt wolne MRPiPS uznało, że konieczne są zmiany, które zmobilizują powiaty do większego zaangażowania w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym gminy, które dotychczas współfinansują domy dziecka, po roku 2021 miałyby dokładać się do wydatków rodzin zastępczych. Przestaną jednak finansować nowych podopiecznych placówek. Przeciwko nowelizacji ustawy protestuje Związek Powiatów Polskich, przez co wciąż prowadzone są dyskusje na temat nowelizacji ustawy.

Jak finansowane są domy dziecka?

Jak wskazaliśmy utrzymanie wychowanków leży po stronie powiatów oraz gmin właściwych do miejsca zamieszkania małoletniego przed umieszczeniem w placówce. Domy dziecka, mogą również ubiegać się o dotacje celowe pochodzące z budżetu Państwa. W praktyce przekłada się często, na walkę domów dziecka o dodatkowe środki na wszelkie inwestycje, przekraczające zakres utrzymania dzieci. Z powodu braku środków placówki opiekuńczo-wychowawcze w przeważającej części, zmuszone są same poszukiwać źródła finansowania na cele takie jak remont, niezbędne korepetycje, zakup sprzętów RTV i AGD, organizację rozrywki dla dzieci, czy choćby drobnych upominków pod choinkę. Opierając się jedynie na ludziach dobrej woli, przedsiębiorcach, bądź organizacjach pozarządowych, takich jak Fundacja DOM Dbamy o Młodych.

Dajemy Młodym Szansę na Lepsze Jutro!

Facebook