Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Niebieska karta – jak wyglądają statystyki przemocy w rodzinie?

Niebieska karta – jak wyglądają statystyki przemocy w rodzinie?

Niebieska karta – jak wyglądają statystyki przemocy w rodzinie? 

Dom – oaza, do której pragniemy wrócić po ciężkim dniu pracy lub szkoły. Miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, możemy się rozluźnić i odpocząć. 

Rodzina – związek pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Dzielących się obowiązkami i wspierających w trudnych chwilach. Dzieci, które otaczamy miłością, troską i uczymy jak być dobrym i odpowiedzialnym dorosłym. Czy jednak tak wygląda dom i rodzina każdego z nas? Skąd w takim bądź razie wzięła się Niebieska karta? 

Co to jest niebieska karta? 

Niebieska karta jest procedurą opracowaną przez Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej to ogół czynności podejmowanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Dokument ten może zostać założony przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Nie jest on jednoznaczny ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jednak może zostać użyty jako dowód w ewentualnej sprawie. 

Założenie niebieskiej karty daje służbą informację, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Po jej zapoznaniu, służby wraz z pokrzywdzonym budują plan pomocy, który może obejmować między innymi: monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczną, prawną lub materialną.  

Czym jest przemoc w rodzinie? 

Przemoc w rodzinie ma miejsce, gdy ktoś stosuje obelżywe zachowanie, aby kontrolować i/lub skrzywdzić członka swojej rodziny lub kogoś, z kim ma bliski związek.

Przemoc w rodzinie obejmuje wiele różnych form przemocy fizycznej i emocjonalnej, a także zaniedbania ze strony członków rodziny lub bliskich partnerów. Może obejmować pojedynczy akt przemocy lub szereg czynów, które stanowią wzorzec nadużycia. Przemoc w rodzinie może mieć poważne – a czasem śmiertelne – konsekwencje dla ofiar i osób, które widzą lub słyszą przemoc.

Formy przemocy w rodzinie obejmują: 

Przemoc fizyczna 

Przemoc fizyczna, w tym napaść, jest celowym użyciem siły wobec osoby bez jej zgody. Może powodować ból fizyczny lub obrażenia, które mogą trwać długo. Obejmuje ona:

 • Popychanie
 • Uderzanie lub kopanie
 • Duszenie
 • Dźganie
 • Strzelanie
 • Rzucanie w kogoś przedmiotami
 • Przypalanie
 • Przetrzymywanie 

Przemoc emocjonalna

Przemoc emocjonalna ma miejsce, gdy osoba używa słów lub działań, aby kontrolować, przestraszyć, odizolować kogoś lub odebrać szacunek do samego siebie. Emocjonalna przemoc jest czasem nazywana przemocą psychiczną. Może obejmować:

 • Groźby, wyzwiska lub obelgi
 • Ciągłe krzyki lub krytyka
 • Kontrolowanie lub powstrzymywanie kogoś przed spotkaniem z przyjaciółmi lub rodziną
 • Wyśmiewanie się 
 • Niszczenie rzeczy 
 • Zastraszanie

Przemoc ekonomiczna 

Do nadużyć finansowych dochodzi, gdy ktoś wykorzystuje pieniądze lub mienie do kontrolowania lub wykorzystywania kogoś innego. Może obejmować:

 • Zabieranie komuś pieniędzy lub mienia bez pozwolenia
 • Zakazanie lub utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej  
 • Wstrzymywanie lub ograniczanie pieniędzy 
 • Wydzielanie lub kontrolowanie wydatków 
 • Wywieranie presji na kogoś, aby podpisywał dokumenty
 • Zmuszanie kogoś do sprzedaży rzeczy lub zmiany testamentu

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne osoby może obejmować:

 • Dotykanie seksualne lub aktywność seksualna bez zgody
 • Ciągły kontakt seksualny, gdy zostanie poproszony o zaprzestanie
 • Zmuszanie kogoś do popełniania niebezpiecznych lub upokarzających czynności seksualnych

Wszelki kontakt seksualny z kimkolwiek bez zgody jest przestępstwem. Obejmuje to dotykanie lub zmuszanie do współżycia seksualnego małżonka lub partnera randkowego. Nawet po ślubie małżonka nie można zmusić do kontaktów seksualnych.

Statystyki 
 • W 2018 roku funkcjonariusze Policji wypełnili 73 153 formularzy Niebieska karta, natomiast ogół sytuacji związanych z przemocą w rodzinie odnotowano aż 159 297. 
 • Najwięcej formularzy wypełniono w Lublinie (7 259), Katowicach (6 522) i Poznaniu (5 424). 
 • Najwyższy wzrost nowych formularzy odnotowano w województwie lubelskim (o 1 281).
 • 81,79% wszystkich formularzy z 2018 stanowiły formularze wszczynające procedury Niebieskiej karty. 
 • Najwięcej formularzy wszczynających procedurę odnotowano w Katowicach (5 558) i Lublinie (5 482). 
 • Najczęstszym rodzajem stosowanej przemocy w rodzinie w 2018 roku, była przemoc psychiczna (75 555 przypadków, co stanowi 47,43 % ogólnej liczbie wszystkich rodzajów odnotowanej przemocy). 
 • Liczba przypadków przemocy fizycznej wynosiła 57 580, natomiast seksualnej 1 244.
 • W odnotowanych przypadkach przemocy najczęstszą ofiarą były kobiety 65 057, kolejno osoby nieletnie 12 404.
 • Wśród ogólnej liczby 73 654 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, aż 91,38 procent stanowią mężczyźni, kobiety 8,21% zaś nieletni 0,41%. 
 • W 2018 roku pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielono 16 476 razy. 

Należy pamiętać, że powyższe statystyki nie stanowią wszystkich przypadków przemocy domowej, a jedynie te odnotowane przez policję. Większość z nich odbywa się „po cichu”, w zaciszu 4 ścian i pewnie nigdy nie zostaną ujawnione. Ofiary bardzo często boją się ujawnić to, w jakiej sytuacji się znalazły, a jeszcze częściej są uzależnione od oprawcy i mają poczucie sytuacji bez wyjścia. 

Fundacja DOM – My po prostu – Dbamy o Młodych

Facebook