Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Systemy stypendialne dla studentów – co powinieneś wiedzieć?

Systemy stypendialne dla studentów – co powinieneś wiedzieć?

Systemy stypendialne dla studentów – co powinieneś wiedzieć?

Jakkolwiek studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie już nie. Podręczniki, pomoce dydaktyczne, mieszkanie, czy utrzymanie są dużym wydatkiem. Zwłaszcza dla osób, które, aby studiować na wymarzonej uczelni, muszą opuścić rodzinny dom. Godzenie pracy zarobkowej z nauką, może być dobrym pomysłem, jednak nie zawsze jest to możliwe. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją sposoby, aby zdobyć środki na studiowanie, takie jak systemy stypendialne dla studentów. Jakie i kto może się o nie ubiegać, dowiesz się w tym artykule.

Rządowe systemy stypendialne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje systemy stypendialne, o które mogą ubiegać się studenci zarówno uczelni państwowych, jak i niepaństwowych. Niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym. W ramach systemu pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o stypendium:

  • Socjalne – Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza progu ustalonego przez rektora uczelni. Student, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 668,2 zł, ma ustawowo zapewnione stypendium. Natomiast ten, którego dochód wynosi do 1051,70 netto (max. ustawowy próg), może otrzymać stypendium socjalne, jeżeli rektor przyjął taki próg na wybranej uczelni. O wysokości przyznanego stypendium decyduje rektor w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego. Jednak przyjmuje się, iż im wyższy jest dochód studenta, tym kwota ta będzie niższa. Na dodatkowe środki finansowe, mogą liczyć studenci, mieszkający poza domem rodzinnym. Szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące stypendiów znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.
  • Specjalne – dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem. Specjalne systemy stypendialne dla studentów niepełnosprawnych są przyznawane niezależnie od jego dochodu.
  • Rektora – dla najlepszych studentów. Po ukończeniu pierwszego roku studiów student, który za rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe, może otrzymać stypendium rektora. O stypendium rektora, mogą również ubiegać się studenci pierwszego roku, przystępujący na studia w roku zdania egzaminu maturalnego, którzy byli laureatami lub finalistami olimpiady. W przypadku rozpoczęcia pierwszego roku studiów drugiego stopnia studenci mogą ubiegać się o stypendium rektora, gdy w poprzednim roku na studiach pierwszego stopnia uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
  • Ministra – za wybitne osiągnięcia. Studenci posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, mogą otrzymać stypendium Ministra. Wysokość stypendium Ministra w roku akademickim 2018/2019 wynosi 15.000 zł.
  • Zapomogę. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, w których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, może ubiegać się o zapomogę. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub choroba członka rodziny, pożar, powódź lub inne trudne przejściowe sytuacje.
Pozarządowe systemy stypendialne

Systemy stypendialne przyznają także różnego typu firmy i organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja DOM Dbamy o Młodych. Każde z nich działa na określonych przez siebie zasadach, często podchodząc indywidualnie do zapotrzebowania danego studenta.  Pozarządowe stypendia mają dużą moc i są nieograniczone przez procedury rządowe. Może to znacznie pomóc studentom w usamodzielnieniu się i skupieniu na własnym rozwoju.

Facebook